Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viashakeme shakeme
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
7884 46c6 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaadriannak adriannak
Ile trzeba mieć odwagi, by ruszyć traktor i zaorać plony, które uprawiało się sześć, może siedem lat? Ile odwagi trzeba, by zaorać zboże, kiedy wszystkie lata spędziło się na nauce, kiedy siać, jak podlewać, kiedy zbierać? Ile trzeba odwagi, by powiedzieć: "Muszę dać sobie spokój z groszkiem, groszek na nic mi się nie przyda, spróbuję raczej z fasolą albo z kukurydzą"?
— Stephen King, Bezsenność.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

July 16 2018

2703 001d 500
Reposted fromdivi divi viamymindneversleeps mymindneversleeps
2907 799c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viashakeme shakeme
1627 e904
Reposted fromkattrina kattrina viamoai moai

July 15 2018

(...) czułem, jakby łzy mi ściekały po wewnętrznych ściankach gardła i piersi, jak wilgoć po ścianach jaskiń. O, niewidoczny, podskórny płacz. Oto patrzysz na kogoś, oczy ma suche, twarz nieruchomą, a on płacze. Szloch nim wstrząsa, choć nie drga mu brew.
— Edward Stachura "Cała jaskrawość", fragm.
Reposted frompoezja poezja viaczesciczolem czesciczolem
0003 db7c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
7285 b36e 500
Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy suknie zapomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci, zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet pus­te miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc.
— Halina Poświatowska "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted frommrrru mrrru viaczesciczolem czesciczolem
7933 578e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaczesciczolem czesciczolem
Reposted fromweightless weightless viaczesciczolem czesciczolem

July 14 2018

6501 d660
Reposted fromkarahippie karahippie

July 12 2018

7083 015b 500
Reposted fromerial erial viashakeme shakeme
Reposted fromMoonTide MoonTide via4777727772 4777727772
8637 b1a0
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl