Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

6001 9d2c
Reposted fromrol rol viapouler pouler
4977 ccf2
Reposted fromcalifornia-love california-love viapouler pouler
3872 470a 500

Might as well, Lana Prins

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viasomebunny somebunny
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapeasorela peasorela
8828 c063 500
Reposted fromkulamin kulamin viaimponderabiliaa imponderabiliaa
8245 39ca
Reposted fromfurore furore viaverronique verronique
0922 f13e 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

March 04 2017

chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
6529 1a03 500
Reposted fromyoungie youngie viaszydera szydera
0814 56ca

whitefoxtrappedinbetween:

Une femme est une femme 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
0919 cf57 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
1149 6f90
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
8560 0a9d
osiecka.
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
7058 83fb 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
1972 7c6d 500
Sándor Márai, Dziennik 1943–1948

March 02 2017

3337 9d29
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny

March 01 2017

3870 6814
Reposted fromjestemzero jestemzero viaverronique verronique
Nie można więc mieć pretensji do powieści, że fascynują ją tajemnicze spotkania przypadków (...), ale można mieć pretensje do człowieka, że nie dostrzega w swoim codziennym życiu takich przypadków i że jego życie traci w ten sposób swój wymiar piękna.
— Milan Kundera
Reposted fromdol-blathanna dol-blathanna viaszydera szydera

February 25 2017

Pan się obco w sobie czuje, pan się w sobie obija o siebie (...)
— Wiesław Myśliwski
Reposted frominpassing inpassing viacallayyy callayyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl