Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

1491 50e6 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianadelle nadelle
2825 a0ca
5546 3ee8 500
Reposted fromsavatage savatage vianadelle nadelle
3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viadoubleespresso doubleespresso
1115 4ec9 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianadelle nadelle
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viaMsChocolate MsChocolate

July 17 2019

5294 9c49
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaczesciczolem czesciczolem
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek
7508 0208 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
6163 c428 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
6400 b152 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viakateistrue kateistrue
8453 4345 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaveronica-o veronica-o
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viaveronica-o veronica-o
4461 95d7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaveronica-o veronica-o
1462 9a53
Reposted fromkarahippie karahippie viaosiaka osiaka

July 16 2019

Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl