Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

3748 6ded
Reposted fromdailylife dailylife
Reposted fromweightless weightless viadailylife dailylife
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viadailylife dailylife
To jeden z ostatnich, wadliwie pięknych dni, które lato ofiaruje nam w ostatniej chwili - ale nie czuję nic poza niezmierzoną melancholią.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

September 18 2018

3490 01fe 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
4244 fa51
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viakarna karna
Reposted frombluuu bluuu viamesoup mesoup
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viaczesciczolem czesciczolem

September 14 2018

Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy. 

— Jakub Żulczyk - O lęku
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaszydera szydera

September 13 2018

9294 b540 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
6123 c41b 500
Reposted frommyrla myrla viamoai moai
1852 e903
Reposted fromkarahippie karahippie

September 11 2018

One anxiety attack
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
9293 223f 500
Reposted from4777727772 4777727772
9294 b540 500

September 09 2018

Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viancmsp ncmsp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl