Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

8807 1a6d
Przypuszczam, że to, co pociągało mnie w niej najbardziej, to jej iście dziecięcy zachwyt, w który wpadała, gdy ze mną była. To, jak na mnie patrzyła. Jak mnie dotykała. Mówiła, że sprawiłem, iż poczuła się odnowiona. W jakiś dziwny sposób, jeżeli dotrzemy do sedna, po prostu było między nami coś niezwykłego. Kiedy się spotykaliśmy, świat jakby się zatrzymywał. Takiego uczucia nie znajduje się na co dzień. 
— Minka Kent
Reposted fromlovvie lovvie via48hrs 48hrs
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
4249 3539 500
Reposted frombrumous brumous viaimpressive impressive
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frompaniwer paniwer viajasnaa jasnaa

September 12 2019

6514 a81b 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viarzzkropka rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viasatyrlane satyrlane
5759 8fb0
Reposted fromplumose plumose viadzony dzony

September 11 2019

Znamy smutek koni, smutek psów, który nie jest wywołany przyczyną zewnętrzną. Wierzę, że tego smutku doświadcza nawet dżdżownica, a jego miara odpowiada zdolności osądu potrzebnego jej do przetrwania. My, ludzie, staramy się go nazwać, ale w ten sposób nie możemy się go pozbyć. Jest niezniszczalny. Nie daje się oswoić. Nie trzeba mówić o nim codziennie, lecz można do niego przywyknąć, jeśli człowiek czasami wsłucha się w to, co smutek mówi.
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Reposted fromshakeme shakeme
9805 b282 500
Reposted frombrumous brumous viaczesciczolem czesciczolem
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven viapeasorela peasorela

September 09 2019

Szliśmy ścieżkami, przechodziliśmy jakieś mostki, które miały poręcze z brzozowych żerdek, i to dobrze pamiętam. Wtedy to się stało. Patrzyłem na jej szczupłe obnażone ramiona, na wąskość jej rąk nad łokciem i nigdy dotychczas nie zaznane wzruszenie, czułość, zachwyt nie do nazwania, dławiły mnie w gardle. Nie miałem pojęcia, że to nazywa się miłość.
— Czesław Miłosz, Abecadło
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaszydera szydera
8974 664b
Reposted fromtwice twice viathebelljar thebelljar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl