Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

3235 1100 500
Reposted frombrumous brumous
2859 5f8e 500
Reposted frombrumous brumous
2307 ccf6
Reposted frombrumous brumous
4387 fa25 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapchamtensyf pchamtensyf
0308 340e 500
Reposted fromhrafn hrafn via28mm 28mm
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo viapure-bliss pure-bliss
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagruetze gruetze
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viawiks wiks
0297 b70c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka

February 22 2020

4408 acdb 500
0901 8c24
Reposted frombrumous brumous viamiischa miischa

February 21 2020

you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viaheavencanwait heavencanwait
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viaheavencanwait heavencanwait
4628 03f7
Reposted fromallfa allfa viaheavencanwait heavencanwait

February 16 2020

Pierwsza warstwa: skóra.
Druga warstwa: krew.
Trzecia warstwa: kości.
Czwarta warstwa: dusza.

A ślad
twoich zębów
jest najgłębiej,
najgłębiej. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaaugustus augustus
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami - "Przygoda z owcą"
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayoungblood youngblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl