Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

Kocham Cię.
Ani mi powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.
— K. Przerwa Tetmajer
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viapokahontaz pokahontaz

January 25 2020

Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz - "Zombie"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
8885 63e4
Reposted fromlaters laters viamikrokosmos mikrokosmos
Każda moja komórka ciała wyrywa się do Ciebie. 

January 19 2020

Czy myślisz czasami o mnie przed snem?

January 18 2020

9199 622d
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viatoskalatte toskalatte

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
6803 f053 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
5189 dd86 500
Reposted fromcvx cvx viadoubleespresso doubleespresso

January 16 2020

Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
I czekam na wiosnę. Czekam na tak wiele, tak wiele. Ale jeśli człowiek nie miałby na co czekać, toby dopiero była nuda.
— Tove Jansson w liście do Elisabeth Wolff
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
2737 d3d0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaciarka ciarka
5390 0731 500
Ryszard Krynicki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianadelle nadelle
5602 5034
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianadelle nadelle
2016 1199
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianadelle nadelle
9501 806e 500

January 14 2020

Przyjdź po mnie i wyjedźmy. 

Nie chcę niczego prócz Ciebie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl